ReadyPlanet.com


สอบตรงนิติ ธรรมศาสตร์เปิดรีบสมัครเมื่อไหร่คับผม ปี52
avatar
กิฟ


สวัสดีคับพี่ อยากทราบว่าสอบตรงนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ ปี52 จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คับผู้ตั้งกระทู้ กิฟ :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-17 00:39:49 IP : 124.121.172.10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1334111)
avatar
Admin

ต้องเป็นไปตามประกาสของคณะนิติม.ธ.นะครับ แต่ปรกติก็ประมาณปลายเดือนส.ค.- ก.ย.นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-19 17:47:31 IP : 125.25.137.119


ความคิดเห็นที่ 2 (1347690)
avatar
Admin

203.131.208.158/amsOAfile/G80PJUIT.doc

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-29 22:16:36 IP : 58.9.51.73


ความคิดเห็นที่ 3 (1347712)
avatar
Admin

 

คณะนิติศาสตร์

         รหัสสาขา

0

1

0

1

คุณสมบัติเฉพาะ

1.        ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ

2.    ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

   3.    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง

กำหนดการสอบข้อเขียน

                 วันสอบข้อเขียน

                 เวลา

                                  วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่   9  พฤศจิกายน  2551

09.00 – 10.00  .

วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT)

-  ชุดจำนวน

-  ชุดการใช้ภาษาไทย

-  ชุดการใช้เหตุผล

 

 

10.30 – 12.30  .

วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

13.30 – 16.30  .

 

วิชาเฉพาะ

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

-   ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

-  เรียงความ

-  ย่อความ

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์รังสิต

เกณฑ์การคัดเลือก   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน   ดังนี้

1.  วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test – SAT)                                           20   คะแนน

2.   วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                              20    คะแนน

3.   วิชาเฉพาะ                                                                                                                        60    คะแนน

3.1  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                                   (10 คะแนน)

3.2  วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย              (30 คะแนน)

3.3  วิชาย่อความ                                                                      (10 คะแนน)

                                3.4  วิชาเรียงความ                                                                   (10 คะแนน)  

หมายเหตุ :   ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาย่อความและวิชาเรียงความ  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาความถนัด

                     เชิงวิชาการ  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทาง

                     กฎหมายสูงสุด  1,200  คนแรก

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-29 22:52:03 IP : 58.9.51.73


ความคิดเห็นที่ 4 (1347731)
avatar
Admin

ข้อสังเกตจากประกาศข้างต้น เปรียบเทียบกับประกาศปีการศึกษา2551

1.) เวลาในการทำข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

 

วิชาที่สอบ

   ปีการศึกษา           

      2551

    ปีการศึกษา

       2552

1.)     วิชาเฉพาะ

ได้แก่ - วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และวิชาความ สามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย (40%)   

-          วิชาย่อความ (10%)  

-          วิชาเรียงความ  (10%)

เวลา 9.00 - 12.00

        

 

 

เวลา 13.30 – 16.30  .

 (เวลาที่สอบเท่าเดิม)

2.) วิชาภาษาอังกฤษ  (20%)

เวลา 13.30-15.30

เวลา10.30 - 12.30น.

[เวลาสอบเท่าเดิม แต่มีพักหลังจาก SAT(ก่อนสอบENG) 1/2ช.ม.]

3.) วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test – SAT)(20%)

เวลา 15.30-17.00

เวลา 09.00 – 10.00  .

(เวลาที่สอบลดลง1/2ช.ม.)

 

2.) หมายเหตุ :   ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาย่อความและวิชาเรียงความ  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาความถนัดเชิงวิชาการ  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมายสูงสุด  1,200  คนแรก

ตอบ หมายความว่าเฉพาะผู้สอบที่มีคะแนนสูงสุด 1,200 แรก (โดยดูจากคะแนนวิชากม.(40%) SAT(20%) ENG(20%) ) เท่านั้นที่จะได้รับการตรวจเรียงความ-ย่อความ ดังนั้น หากผู้เข้าสอบที่คะแนนเป็นลำดับที่1201เป็นต้นไปก็จะไม่ได้รับการตรวจเรียงความ-ย่อความ ฉะนั้นแม้ว่าผู้สอบจะเขียนเรียงความ-ย่อความได้ดี แต่หากคะแนนรวม80%ที่กล่าวมานั้นไม่อยู่ใน1200คนแรกก็ย่อมไม่ได้รับการตรวจเรียงความ-ย่อความแน่นน                                                                                                            *** ประกาศของปีการศึกษา2550กับปี2551จะเหมือนกันในเรื่องของเวลาสอบ แต่ของปี2552เหมือนจะดีสำหรับผู้สอบมากขึ้น(เพราะเมื่อเวลาลดลงแน่นอนจำนวนข้อสอบก็ต้องน้อยลงตามลำดับและจะส่งผลต่อคะแนนในแต่ละข้อจากเดิมในส่วนเลข6ข้อ/1คะแนนก็จะกลายเป็นประมาณ3ข้อ/1คะแนน นั่นแปลว่าเมื่อตอบผิดความเสียหายต่อข้อก็ย่อมมากขึ้น)  ส่วนเรื่องการตรวจเรียงความ-ย่อความ1200คนแรกปีการศึกษา2550กับ2551นั้นไม่ได้ล่าวถึง (แต่ที่นิติ ม.ธ.ลำปางกำหนด600คนแรกนะครับ)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-29 23:27:38 IP : 58.9.51.73


ความคิดเห็นที่ 5 (1347741)
avatar
Admin

 

การรับสมัคร 

                กำหนดการรับสมัครผ่านระบบ  INTERNET  ที่  www.reg.tu.ac.th                  วันที่  15 – 29  กันยายน   2551

                กำหนดการชำระเงินผ่านระบบ  Teller Payment   ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)       วันที่  15 – 30  กันยายน   2551

  (ตามเวลาทำการของธนาคาร)

·          ขั้นตอนการรับสมัคร 

                1.     ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด

2.      ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
ก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่
ให้ถูกต้อง   มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ

3.        ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์

ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัคร ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่

กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  15 บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment                ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET  เป็นโมฆะ

4.    ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร  บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร  พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร  เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลใน

ใบสมัครด้วย  เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)

                5.    กรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร  ภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัครแล้ว  ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัคร  โดยดำเนินการผ่านระบบ INTERNET  ก่อน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ 

                6.    ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ            (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th  ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบได้ตามวันที่ที่กำหนด

7.  อัตราค่าธรรมเนียม

·        ค่าสมัครสอบ                                                                                                   คนละ        400        บาท    

       เฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ค่าสมัครคัดเลือก                            คนละ        100        บาท        

·        ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                                                     คนละ         15         บาท

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบในวันที่  8  ตุลาคม   2551

                                มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบทาง INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th     เท่านั้น 

(ยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ไม่มีการสอบข้อเขียน)  ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-29 23:36:37 IP : 58.9.51.73


ความคิดเห็นที่ 6 (1347755)
avatar
Admin

 

เคยมีน้องถามมาว่า การเปิดให้มีการสอบตรงนิติ ม.ธ.ลำปางนั้นให้สิทธิเฉพาะเด็กภาคเหนือเท่านั้น จะเป็นการได้สิทธิมากกว่าเด็กภาคอื่นๆหรือไม่

ตอบ เมื่อดูจากประกาศก็ทราบแล้วนะครับว่าทั้ง2ที่คือทั้งนิติ ม.ธ.รังสิตและนิติ ม.ธ.ลำปางนั้นสอบวันเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอน เพราะว่าต้องเลือกสอบได้ที่เดียวอยู่แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2008-08-29 23:59:12 IP : 58.9.51.73


ความคิดเห็นที่ 7 (1358074)
avatar
Homme de loi

LINK นี้เป็น LINK โดยตรงในการสมัครสอบตรง มธ. ทุกคณะ

203.131.208.152/registrar/apphome.asp

ผู้แสดงความคิดเห็น Homme de loi (homme_de_loi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-15 23:43:09 IP : 58.9.42.251


ความคิดเห็นที่ 8 (1358082)
avatar
Homme De Loi

เพิ่มเติม

LINK นี้เป็นหน้ากรอกรายละเอียดโดยตรง

203.131.208.152/registrar/appbioentryconfigregis.asp

ผู้แสดงความคิดเห็น Homme De Loi (homme_de_loi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-15 23:49:10 IP : 58.9.42.251


ความคิดเห็นที่ 9 (1358562)
avatar
ก..................

พี่เนย์

คือแบบว่าหนูสมัครสอบนิติไม่ได้อะค่ะ

หน้าที่ต้องกรอกข้อมูลมันมาไม่ครบอะ

ทำไงดีออ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก.................. (valentiny_kik_jujup-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-16 20:00:56 IP : 125.27.234.228[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล